11

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

ನೆಸ್ಲೆ

ಕಾನ್ಯದಾಸ್

ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಹಸು

ಅನ್ಲಿವರ್

ಟಿಯಾಂಕೈಲ್